i dagens anledning

8 09 2011

Nikolai Frederik Severin Grundtvig (8. september 1783 - 2. september 1872)

Den kloge mand sagde:
 
Og da har i rigdom vi drevet det vidt,
når få har for meget og færre for lidt.

Og:

Og han har aldrig levet,
som klog på det er blevet,
han først ej havde kær.
Jeg ønsker en ny udlændingepolitik

5 09 2011
Jeg gengiver Radikale Venstres “7-punkte-udspil” vedr. udlændingepolitik:

Radikale Venstre ønsker en ny udlændingepolitik i Danmark, som forbedrer forholdene for udlændinge som kommer hertil, giver danskerne bedre rettigheder og som betragter udlændinge som en ressource for Danmark.

Vi fremlægger her vores væsentligste ønsker, blandt mange, og vil kæmpe hårdt for enhver forbedring af den danske udlændingepolitik.

Ja til kærlighed – nej til pointsystemer

Det skal være lettere for danskere med udenlandske ægtefæller, at få lov at bo i deres eget land med deres familie. Staten skal ikke blande sig i, hvem man gifter sig med gennem nytteværdi-vurderinger.

Min Familie: Ægtefælle Annonciata Niyomubyeyi har rwandisk statsborgerskab, vores børn Anna og Harry er danskere. For at Annonciata fik lov til at bo i Danmark sammen med os, skulle vi gennem en familiesammenførings-procedure med krav, der ikke stilles til andre, der ønsker at leve sammen. Disse krav ændres fortløbende, så vi aldrig ved om vi opfylder dem, når opholdstilladelsen skal genvurderes.

Radikale Venstre vil arbejde for, at dem der søger familiesammenføring efter de danske regler, skal sidestilles med dem, der søger efter EU-reglerne. Og ægtepar, der kan forsørge sig selv og har en passende bolig, skal kunne bo sammen i Danmark. Ansøgerne skal kunne begynde på danskundervisning med det samme.
Endvidere skal retssikkerheden styrkes ved at klagesager behandles i et domstolslignende familiesammenføringsnævn.

 • Af de 3.869 tilladelser, der blev tildelt i 2010, var 3.268 til danske og nordiske statsborgere. Kun 16 procent af tilladelserne til ægtefællesammenføring givet til herboende udlændinge.

Øget og målrettet indsats mod tvangs-ægteskaber

Nye regler og en forstærket indsats skal hindre tvangsægteskaber. F.eks. skal politiet have mulighed for at udstede et polititilhold, mod en nærmere afgrænset gruppe, som politiet har begrundet mistanke om kunne medvirke til et tvangsægteskab eller anden æreskriminalitet. Og så skal danske myndigheder indlede et tæt samarbejde med myndigheder i de lande, hvor tvangsægteskaber er mest udbredt

Asyl

Asylansøgere skal have ordentlige forhold, mens de venter på at få deres sag afgjort. Asylansøgere, også afviste ansøgere, der ikke kan sendes til deres oprindelsesland, skal have ret til at arbejde og uddanne sig i Danmark.

Der skal sættes loft over hvor lang tid ansøgere skal opholde sig i centrene. Børnefamilier skal have tilbud om at flytte ud af asylcenteret senest efter ½ år, mens andre skal have tilbuddet efter maksimalt 1½ år.
Der skal indføres et nyt asylklagesystem, hvor asylafgørelser kan prøves ved domstolene ligesom alle andre afgørelser.
Asylbørn, der kan være stærkt traumatiserede, skal have et retskrav på psykologbistand.
Reglerne for humanitært ophold skal i højere grad tage hensyn til mennesker med svære lidelser.

 • I 2010 var den gennemsnitlige opholdstid i asylcentrene på 471 dage.
 • 296 børn havde ultimo december 2010 opholdt sig i asylcentersystemet i over ét år.

Integration

Vi vil styrke indsatsen for at borgere med udenlandsk baggrund deltager på arbejdsmarkedet.

Der skabes flere målrettede tilbud, som f.eks. danskundervisning fra dag 1 i Danmark og et klippekort til danskundervisning, der varer 5 år.
Renoveringsindsatsen i udsatte boligområder forøges og den boligsociale indsats opprioriteres.
Starthjælpen, 225 timers reglen og loftet over kontanthjælpen afskaffes, så ydelserne normaliseres

 • 70 pct. af dem som modtager starthjælp eller introduktionsydelse er fattige, med en indkomst på under 4.500 kr. om måneden.
 • 44 pct. af de etniske børn i alderen 3-19 år lever i familier, hvor hverken mor eller far har et arbejde.

International rekruttering

Danske virksomheder har brug for kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal den internationale rekruttering styrkes. Reglerne om greencard forenkles så det bliver lettere at få greencard, bl.a. sænkes pointkravene og kriteriet ”tilpasningsevne” fjernes. Uddannelse i Danmark skal give ret til greencard.

Radikale Venstre vil sikre at udlændinge, som kommer til Danmark, kan finde skoler til deres børn. Vi vil fjerne begrænsninger for, at folkeskolen kan undervise på andre sprog end dansk og oprette en pulje, hvor kommuner kan søge om penge til at oprette en international folkeskole eller udvide en eksisterende folkeskole med et eller flere internationale spor. Målet er, at der skal være en international folkeskole i hver af de 5 største byer i Danmark.

Permanent ophold og statsborgerskab

Reglerne om permanent ophold og statsborgerskab skal bruges aktivt for at fremme integrationen i tråd med anbefalingerne fra den nuværende regerings egen integrationstænketank.

For det første skal ingen der er dagpengeberettiget (kræver mindst 52 ugers ordinær beskæftigelse og at man står til rådighed for arbejdsmarkedet) kunne miste deres midlertidige opholdstilladelse.
For det andet skal også mennesker med indlæringsvanskeligheder kunne opnå tidsubestemt opholdstilladelse uanset deres beskæftigelse.
For det tredje skal adgang til statsborgerskab primært afhænge af sprogkundskaber og opholdstid i landet.
For det fjerde skal der skabes mulighed for dobbelt statsborgerskab.
Desforuden skal retssikkerheden for tildelingen af statsborgerskab skal styrkes markant.
Kravene skal skrives ned i lovgivning i stedet for de løse politiske aftaler og cirkulærer, der kan ændres fra dag til dag og ikke er underlagt de almindelige demokratiske spilleregler. Kravene om at nye statsborgere skal være selvforsørgende og kunne bestå indfødsretsprøven afskaffes.

Myndigheder og forvaltning

Integrationsministeriet nedlægges og opgaverne fordeles til andre ministerressort.

Det værste bryllup

4 09 2011

Henriette Winther Sandager er folketingskandidat for Radikale Venstre i Århus Vest kredsen.

Vi vil kæmpe for danskeres ret til at bo i Danmark, også når de er gift med en udlænding.

Derfor er Radikale Venstre imod både pointsystemer, 24-års-reglen og tilknytningskravet.

Radikale Venstre mener ikke, at kærlighed kan nyttevurderes. Derfor kæmper Radikale Venstre imod alle pointsystemer, når det handler om retten til at leve sammen som familie. Ægtepar, der kan forsørge sig selv og har en passende bolig, skal have lov til at bo sammen i Danmark.

Radikale Venstre tror på gode integrationstiltag – ikke på urimelige regler, der lukker folk ude på forhånd. Derfor vil Radikale Venstre sikre, at udenlandske ægtefæller kan komme hurtigere i gang med danskundervisning.

Vores land – har plads til flere farver

27 08 2011
Jan Heidebo

Jan Heidebo, folketingskandidat Radikale Venstre

Jan Heidebo er også folketingskandidat 2011 i Storkreds Sjælland for Radikale Venstre. Han er opstillet i Vordingborg.

Folkestyret har spillet fallit.

26 08 2011

Dette er faktisk en reklamefilm for Kristeligt Dagblad. Tricken er at læse teksten omvendt…

Linda Kristiansens Grundlovstale 2011

5 06 2011

Linda Kristiansen er folketingskandidat for Radikale Venstre i Storkreds Sjælland.

Ligesom mange år forud afholdtes der i 2011 et fælles arrangement ved Sydstenen i Gedser – “Danmarks sydligste Grundlovsmøde”. Ligesom årene før var det Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti, som var arrangørene og hvis politikere holdt talerne.

Først en stor tak til arrangørerne. Det er vigtigt at huske at fejre Grundlovsdag, fejre vores demokrati og vores rettigheder.

I onsdags var jeg i Nyborg til et møde arrangeret af FOA, Dansk socialrådgiverforening, HK kommunal, Danske Handicaporganisationer og mange flere der har tilknytning til handicap- og socialområdet. Her blev fortalt om den 41-årige mand, der er fuldstændig lammet af muskelsvind, fuldstændig afhængig af sin mor på 72, fordi kommunen fuldstændig svigter. Her blev fortalt om hvordan ressourcemanglen medfører øget brug af fiksering og medicinering. Her blev fortalt om de mange mennesker som er blevet kastebold mellem kommunerne. Og det er desværre ikke bare historier. På mit arbejde oplever jeg hvordan nogle af vores beboere ikke kan betale for deres ophold fordi ingen kommune vil tage ansvar for dem. Men jeg vil gerne tage ansvar. Disse oplevelser og historier står i skærende kontrast til da jeg stod her for 2 år siden. Her talte jeg om den gode historie det var at Danmark havde forpligtet sig til at sikre lige muligheder for at personer med handicap kunne deltage i vores samfund på lige fod med alle andre. Jeg var stolt. Stolt over at handicap-politik ikke længere handlede om god vilje, men om rettigheder, lige muligheder og ikke-diskrimination. Jeg var stolt og troede at menneskerettigheder nu skulle gælde for alle. I dag – 2 år efter – så skammer jeg mig. I stedet for rettigheder har vi fået et samfund gennemsyret af mistillid.

 • Vi har sænket den kriminelle lavalder, indfører strengere straffe og tilsidesætter god retspraksis for udvalgte personer
 • Kommunerne får en kontant bonus for hver udlænding de får til at skrubbe af og kærlighed skal pludselig gøres op i point
 • Der indføres stadig flere absurde dokumentationskrav og kontrolsystemer, f.eks. kontrollen med multimedier, som jeg ikke har hørt et eneste godt argument for
 • Selvom det er flere år siden at det blev påpeget at langvarige ophold i asylcentre var skadelige for børn, så sidder de der endnu
 • Starthjælp, kontanthjælpsloftet og 450 timers reglen – Udover at gøre folk fattigere, hvad er så pointen. De giver ikke et skub i den rigtige retning, men et skub ud over kanten til fattigdom.
 • Og nu skal vi også bruge 120 mio. årligt på ”et venligt nik” som Pia Kjærsgård udtrykte det når vi krydser grænsen

Hvorfor? Alt dette – al denne mistillid – er ikke værdigt for et velfærdssamfund. Ønsker vi virkelig at signalpolitik og mistro skal være de bærende elementer i vores samfund? Jeg ved godt, at når truget er tomt så bides hesten. Jeg tror ikke nogen reelt ønsker et sådan samfund. Men vi er pressede. Og med presset følger krav om handling. Alle ønsker at vise handlekraft, men er samtidig ramt at den økonomiske spændetrøje som er kommet gennem 10 år med en økonomisk politik, der ikke på noget tidspunkt har været holdbar. Når muligheden for at handle ikke er tilstede, så griber man til det næstbedste – skabelsen af syndebukke. Skabelsen af mistillid. Jeg tror desværre ikke vi kan komme mistilliden til livs uden først at få styr på vores økonomi. I Radikale Venstre tager vi ansvar for at få styr på vores økonomi. Vi tør godt bryde tabuer og gennemfører også upopulære reformer med det mål at skabe et samfund der er til gavn for alle.

Programmet for Danmarks sydligste Grundlovsmøde 2011

 • Vi skal ophæve skattestoppet
 • Vi skal have regelforenklinger og IT-effektiviseringer
 • Vi skal reducere i de aldersbetingede ydelser

I stedet for at bruge vores skattepenge på dem der er med i en a-kasse eller født i et bestemt år, så ønsker jeg at de der har behov kan få hjælp. I Radikale Venstre tager vi ansvar for at få genoprettet vores økonomi, så vi igen kan få et samfund der bygger på tillid til og respekt for hinanden. Vi ved at vi ikke kan det alene – derfor samarbejder vi. Også med regeringen. Men der skal ikke være nogen tvivl om at vi ønsker en ny regering. Vi ønsker ikke en fortsættelse af blokpolitikken og på trods af regeringens nye vilje til forhandlinger om reformer, konservative ønske rom brede forlig, så er det en ny regering, der skal tage ansvar for at vi kan få et Danmark som vi kan være stolte af – et Danmark hvor alle har lige muligheder og lige rettigheder.

I ønskes en rigtig god grundlovsdag.


Tjek Lindas sider og blogs: